Zakres sprawozdań

Category: zarządcza 145 0

Każda firma, która zobowiązana jest do prowadzenia swojej rachunkowości, zobligowana jest do tego, aby za dany okres czasu sporządzać sprawozdania finansowe. Niektóre jednostki zmuszone są również do przekazywania swoich rocznych sprawozdań biegłym rewidentom księgowym w celu ich weryfikacji. Dla każdej firmy okres sprawozdawczy jest oczywiście okresem nerwowym. Jeżeli usługi dla danej firmy świadczy jakaś firma zewnętrzna, na przykład biuro rachunkowe, należy liczyć się z tym, że konieczne będzie dowożenie dokumentów, ciągłe wyjaśnianie różnych spraw na telefon i analiza różnych danych. Jeżeli zaś firma posiada własną rachunkowość, ten nerwowy okres może jeszcze bardziej odbić się na reszcie zespołu.

Sprawozdania finansowe sporządzane są również w niektórych firmach dużo częściej, w różnych celach. Przede wszystkim, kiedy firma stara się o udzielenie kredytu gotówkowego w banku, czy też pragnie pozyskać nowego inwestora lub kontrahenta, przygotowuje takie sprawozdanie finansowe, aby przedstawić swoją wiarygodność, przekazać swoje osiągnięte w danym okresie czasu wyniki i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Zakres sprawozdań sporządzanych w takim celu może być bardzo różny. Wszystko zależy od tego, jakie dane pragniemy przedstawić naszemu rozmówcy. Sprawozdania są również sporządzane w celu przedstawienia ich urzędom skarbowym.

Zakres sprawozdań w tym wypadku jest ściśle uregulowany, dzięki ustawie o rachunkowości. Według niej, podstawowy zakres sprawozdań finansowych obejmuje wprowadzenie do sprawozdania, które jest swego rodzaju wstępem, bilans, rachunek zysków i strat firmy, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zakres sprawozdań finansowych jednostek, które są zobowiązane również do corocznego weryfikowania tych sprawozdań przez biegłego rewidenta księgowego, obejmuje również zestawienie zmian w kapitule i rachunek przepływów pieniężnych. Niezwykle istotne jest, aby osoby sporządzające sprawozdania finansowe znały doskonale obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej zakres sprawozdań, uregulowany przez ustawę o rachunkowości. Tylko wtedy można mieć pewność, że sprawozdania te będą sporządzane we właściwy sposób i będą one odpowiadały wszystkim obowiązującym standardom.

Oczywiście sam zakres sprawozdań to jeszcze nie wszystko. Trzeba znać wszystkie obowiązujące zasady, które obowiązują przy rozliczaniu aktywów i pasywów firmy. Jest to niezwykle istotne, aby w prawidłowy sposób móc następnie wyliczyć bilans firmy i jej rachunek zysków i strat. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie do końca sprawę z tego, jak istotną kwestią jest prowadzenie dobrej rachunkowości. Tylko dzięki niej można dostrzec, kiedy w firmie pojawiają się jakieś nieprawidłowości finansowe. Pozwala ona również na analizę sukcesów firmy i tego, skąd się one biorą. W tym celu warto jest zatrudnić prawdziwego fachowca, który zna się na zasadach rachunkowości i potrafi bezbłędnie sporządzać sprawozdania finansowe za dany okres czasu. Takiej osobie warto jest nawet więcej zapłacić, aby mieć pewność dobrze rozliczony6ch przychodów i rozchodów firmy.

Related Articles

Add Comment